کتاب ها

کنترل فرآیند با S7-1200

کنترل فرآیند با 1200-S7

نویسنده: میثم کریمی
زبان: فارسی
تعداد صفحه نسخه مکتوب: 549
شابک: 978-600-995-826-9
سال نشر: 1398

ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان

arshadan.net

موضوع:

آموزش کارلردی برنامه نوسی PLCهای SIEMENS با تیا پورتال جهت راه اندازی و ساخت انواع سنسور، اکچوئیتور، درایو، سیستم کنترل، بازوی رباتیک، CNC و…

1 فصل اول: مقدمه
2 فصل دوم: معرفی S7-1200
2-2 قابلیتهای ویژه S7- 1200
2-2-1 ارتباط پروفی نت PROFINET))
2-2-2 پروفی باس (PROFIBUS)
2-2-3 شبکه GSM\GPRS
2-2-4 کنترل حلقه بسته:
3 مبانی برنامه نویسی در TIA Portal
3-5 آکومولاتورها ورجیسترهای CPU s7 :
3-5-6 آکومولاتورها :
3-5-7 رجیستر Status Word
3-6 آدرسدهی مطلق و سمبلیک(Symbolic\Abslute Addressing):
3-6-1 آدرسدهی مطلق:
3-6-2 آدرسدهی سمبلیک:
3-6-3 نحوه تغییر دادن آدرس مطلق/ سمبلیک
3-7 جدول تگها (Tag table):
3-8 Watch and force tables:
3-8-1 Watch table:
3-8-2 Force Table:
3-8-3 گزینههای Organization block:
3-9 مطالب تکمیلی فصل سوم:
3-9-1 Onlin & diagnostic:
3-9-2 CPU Protction:
3-9-3 حذف آدرس IP و بازنشانی تنظیمات کارخانه به کمک مموری کارد:
4 ورودی و خروجی آنالوگ
4-1 کنترل فرآیند با استفاده از PLC S7
4-2 راهاندازی کارت آنالوگ ورودی_خروجی :
4-3 پیکربندی ورودی آنالوگ در S7-1200:
4-3-6 حافظه های ورودی/خروجی آنالوگ:
4-4 سخت افزار ورودی/خروجی آنالوگ:
4-4-1 سیگنال برد AQ 1×12BIT:
4-4-2 سیگنال برد AI 1×12BIT:
4-4-3 سیگنال برد AI 1×RTD:
4-4-4 سیگنال برد AI 1×TC:
4-4-5 ماژول توسعه AI 4×13BIT\AQ 2×14BIT:
4-5 فراخوانی و بارگذاری مقادیر آنالوگ:
4-6 فرآیند تبدیل داده های دیجیتال و آنالوگ:
4-6-1 نمونه برداری(Sampeling):
4-6-2 کمی کردن(Quantification):
4-6-3 کدگذاری(Coding):
4-6-4 دقت(Accuracy):
4-6-5 مسئله هارمونیک ها:
4-6-6 مبدل های دیجیتال به آنالوگ:
4-7 تبدیل و کالیبراسیون داده آنالوگ:
4-7-1 مقیاس کردن مقادیر ورودی:
4-7-2 بلوک NORM-X:
4-7-3 بلوک Scale_X:
5 کنترل فرآیند با استفاده از پالس:
5-1 بکارگیری موج PWM:
5-1-6 مراحل پیکربندی و استفاده از PWM:
5-2 دستورالعمل CTRL-PWM :
5-3 پایه خروجی PMW/PTO:
5-3-6 استفاده سیگنال برد برای پالس:
5-4 کنترل زاویه با سروو موتور DC:
5-5 شمارنده های سریع(High-speed Counter):
5-5-1 دستورالعمل CTRL-HSC:
5-5-2 عملیات HSC:
5-5-3 انتخاب کارکرد HSC:
5-5-4 دسترسی به مقادیر درون HSC:
5-5-5 پیکربندی HSC:
5-6 شَفت اِنکودر:
5-7 انکودر خطی(Linear encoder):
6 مانیتورینگ با WINCC BASIC
6-1 HMI:
6-2 مراحل ایجاد مانیتورینگ:
6-2-1 فراخوانی و ایجاد پروژه
6-3 اجزای برنامه نویسی HMI
6-3-1 تگ(Tag) چیست؟
3-2-3 تعریف Connection:
6-3-2 ویرایش تگها:
6-4 امکانات جعبه ابزار WinCC Basic:
6-4-1 جعبه ابزار Basic Objects:
6-4-2 جعبه ابزار Element:
6-5 ساخت تمپلیت:
6-6 ایجاد صفحات اسکرین جدید:
6-6-6 جابجایی میان صفحه اسکرینها:
6-7 استفاده از کلیدهای روی HMI:
6-7-6 Trend View:
6-8 بازنشانی تنظیمات کارخانه و ارتقاء سیستم عامل HMI:
7 کنترل کننده PID
7-1 تعریف کنترلر PID :
7-1-6 ضرایب PID:
7-2 عوامل خطای اندازهگیری:
7-2-6 فضای مرده (Dead Space):
7-2-7 هيسترزيس (Hysteresis):
7-3 کنترلر PID درTIA :
7-3-6 کنترلر PID-Compact :
7-4 پیکربندی کنترلر PID_Compact :
7-4-1 نوع کنترل کننده(controller type):
7-4-2 پارامتر های ورودی خروجی کنترل کننده(I/O Parameters):
7-4-3 محدوده متغیر کنترل شونده(Process value limits):
7-4-4 مقیاس بندی فیدبک(Process Value Scaling):
7-4-5 کرانه های هشدار متغیر کنترل شونده(Process value monitoring ):
7-4-6 درصد مقدار خروجی کنترلر(Output Value):
7-4-7 ضرایب PID :
7-5 COMMISSIONING:
7-6 کنترلر PID-3Step :
7-7 پیکر بندی کنترلر PID_3Step:
7-7-1 نوع کنترل کننده(controller type):
7-7-2 پارامتر های ورودی خروجی کنترل کننده(I/O Parameters)
7-7-3 محدوده متغیر کنترل شونده(Process value limits):
7-7-4 مقیاس بندی فیدبک(Process Value Scaling):
7-7-5 کرانه های هشدار متغیر کنترل شونده(Process value monitoring ):
7-7-6 درصد مقدار خروجی کنترلر(Output Value):
7-7-7 تنظیمات محرک(Actuator Settings):
7-7-8 ضرایب PID :
7-8 Commissioning:
7-9 دستورالعمل PID_TEMP:
7-10 عملیات سردسازی/گرمسازی با PID_Temp:
7-10-1 انتخاب گرمسازی/ سردسازی:
7-10-2 ضریب سردسازی یا CoolFactor :
7-10-3 استفادهی دوسری از ضراب PID:
7-10-4 نواحی کنترل ControlZone:
7-10-5 فضای مرده DeadZone:
7-11 اتصال آبشاری یا Cascade:
7-11-6 نحوه اتصال آبشاری:
7-11-7 جایگزینی ست پوینت:
7-11-8 عملکرد ضد گیرافتادن AntiWindup:
7-12 پیکربندی کنترلر PID_Temp :
7-12-1 نوع کنترل کننده(controller type):
7-12-2 Input\Output Parameter:
7-12-3 اتصال آبشاری Cascade:
7-12-4 تنظیمات مقادیر فرآیند (Process value settings):
7-12-5 کرانه و مقیاس خروجی (Process value settings):
7-12-6 تنظیمات پیشرفته:
7-13 کنترلر PID با خروجی PWM:
8 کنترل حرکت(MOTION CONTROL)
8-5 تکنولژیک آبجکهای کنترل حرکت:
8-6 محور (Axis):
8-7 تکنولوژیک آبجکت موقعیت محور (TO Positioning Axis):
8-8 راه اندازی موتور پله ای (استپر)
8-8-1 موتور پله ای – Stepper Motor
8-8-2 پله و زاویه پله
8-8-3 راه اندازی موتورهای پله ای
8-8-4 راه اندازی موتورهای تک قطبی
8-8-5 درایور موتور پلهای
8-9 کنترل موقعیت با استفاده از قطار پالس (PTO):
8-9-6 ورژن تکنولژیک آبجکت:
8-10 پیکربندی پارامترهای اولیه محور(Basic parameters):
8-11 پیکربندی پارامترهای ثانویه محور (Extende Parameters)
8-11-6 مکانیک راهانداز(Mechanics)
8-11-7 کرانه های موقعیت(Position limits)
8-12 دینامیک سیستم (Dynamics):
8-13 ردیابی محور (Homing):
8-13-6 پیکربندی Active homing:
8-13-7 پیکر بندی Passive homing:
8-14 Commissioning:
8-14-1 کنترل دستی(Jog):
8-14-2 منو موقعیت(Positioning):
8-14-3 وضعیت و بیت های خطا(Status & error bits):
8-14-4 منو ردیابی(Homing):
8-15 جدول فرمان (Command table)
8-16 دستورالعملهای کنترل موقعیت:
8-16-6 دستورالعمل MC-POWER:
8-16-7 دستورالعمل MC-Reset:
8-16-8 دستورالعمل MC-Home:
8-16-9 دستورالعمل MC-Halt:
8-16-10 دستورالعمل MC-Move Absolute:
8-16-11 دستورالعمل MC-Move Relative:
8-16-12 دستورالعمل MC-Move Velocity:
8-16-13 دستورالعمل MC_MoveJog:
8-16-14 دستورالعمل MC-CommandTable:
8-16-15 دستورالعمل MC-ChangeDynamic:
9 ارتباط CPU با CPU
9-1 IP Address
9-2 کابل Ethernet
9-3 برقراری ارتباط بین دو CPU 1200
9-3-6 بلوک TSEND
شکل 13-9 کد های وضعیت تابع T-Send
9-3-7 بلوک TRCV
9-3-8 بلوک TCON
9-3-9 بلوک TDISCON
9-3-10 بلوک TSEND-C
9-3-11 بلوک TRCV-C
9-4 پیاده سازی شبکهIndustrial Ethernet
9-4-6 برنامه نویسی :
9-5 ورودی/خروجیهای توزیع شده(Distributed I/O):
9-6 ET 200:
9-7 ET 200 M:
9-7-6 پروفینت برای ET 200 M:
9-7-7 ارتباط CPU 1200 با ET200M در پروفیباس:
9-7-8 پیکربندی CPU 1200 بعنوان PROFIBUS DP master:
9-7-9 دسترسی به ورودی/خروجیهای ET 200M:
14 پیوست
14-1 جدول فرمت دادهها در S7-1200
_Toc27141457